5/29/2023, 12:35:35 PM
共找到约23个视频
只看爱奇艺结果

although和though 有什么区别?这点要知道哦

2022-01-24
这两个词都表示“尽管”,有什么区别呢? 详细>

though, although, even though

2019-08-07
英语词汇学习 详细>

although和though分不清,一个视频,让你轻...

2022-05-26
1.Although和though都有连词词性意思“尽管”,引导让步状从 Alt... 详细>

博森 黄卓明 GMAT & EA考试 真题-34:Al...

2022-12-21
博森 黄卓明 GMAT & EA考试 SC 经典真题-34:Although a... 详细>

although和yet可以连用吗

2021-05-30
倪齐飞
although和yet可以连用吗:1,although意思相当于though(... 详细>